Thông báo số 32/TB-UBND ngày 3/4/2023 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi về việc mời tham gia thực hiện gói thầu xây lắp công trình đường giao thông đi sản xuất thôn 7, xã Ia Tơi.

Tải tập tin