HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Hội đồng nhân dân xã

Lò Thị Sai
Phó Chủ tịch HĐND

Phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ia Tơi

Email: ltsai.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0982390867