HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Hội đồng nhân dân xã

Lò Thị Sai
Chủ tịch HĐND

Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ia Tơi

Email: ltsai.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0982390867