ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ủy ban nhân dân xã

Lê Văn Bình
Chủ tịch UBND

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi

Email: levanbinh1981@gmail.com

SĐT: 098695217

lê văn quân
Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi

Email: lvquan.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0971030490

trương văn hoàng
PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi

Email: tvhoang.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0387025688