Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1beltHHPiuw8p7Hl9uZ2GKe0zU4zQ2lQA/view?usp=sharing