Phân công nhiệm vụ đối với công chức chuyên môn xã, người hoạt động không chuyên trách khối chính quyền và Kiểm lâm địa bàn xã Ia Tơi giai đoạn 2021-2026

Quyết định Phân công nhiệm vụ đối với công chức chuyên môn xã, người hoạt động không chuyên trách khối chính quyền và Kiểm lâm địa bàn xã Ia Tơi giai đoạn 2021-2026: Xem tại đây:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Các chức danh công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và Kiểm lâm địa bàn xã Ia Tơi giai đoạn 2021-2026: Xem tại đây