Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022

Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước và việc chấp hànhQuy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022