Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thịsố 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa
bàn xã Ia Tơi năm 2022