Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1v_B_X5vVZzs7Ms6F-INT4HZuo0vawh_j/view?usp=sharing