Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Ia Tơi

Kế hoạch Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Ia Tơi

Xem tại đây: