Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022

Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022