Kế hoạch Ra quân đầu năm, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường Quý I – 2022

Kế hoạch Ra quân đầu năm, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường Quý I – 2022