Kế hoạch Lễ Tổ chức Lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và ra quân đầu năm 2022

Kế hoạch Tổ chức Lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và ra quân đầu năm 2022