Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022