Kế hoạch khắc phục các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã năm 2021

Kế hoạch khắc phục các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã năm 2021: xem tại đây