Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn xã Ia Tơi, giai đoạn 2021 – 2030

https://drive.google.com/file/d/1eHUxpXUz6fuEqBNFufjV5tYjqXvZY8J6/view?usp=sharing