Công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron)

https://drive.google.com/file/d/1M_B_cqS1SiXGf9Q3ADATYn9hm5q9FyWS/view?usp=sharing