Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã

https://drive.google.com/file/d/10ETMCmySRhlqwD6e-eMR35fmv9c-p9Kf/view?usp=sharing