Tài liệu họp thường kỳ tháng 2 năm 2022

Thực hiện Công văn số 2224/UBND-TH ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc chấn chỉnh công tác báo cáo định kỳ hằng tháng. Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi báo cáo kết quả thực hiện tháng 2 năm 2022 cụ thể như sau:

Tải tại liệu dưới đây.!

Tải tập tin