tài liệu họp tháng 3

Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 03/2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2022